Nyheder

Ny webmaster

Efter en rokade i bestyrelsen, er Niels Olesen nu 1.suppleant, og ny webmaster er Lars Karlsen.

Græsk vandaflæsning

Græsk_måling

VippVand arbejder også på en forbedring af fjernaflæsning af målere – dog med en lidt anden og frostsikker teknologi. Vi håber, det kommer i drift her i 2022.
Kilde:Ingeniøren

Billeder fra udbedring af ledningsbrud 14 juli 2022

Målerbrønde i nybyggerier.

Vipperød Vandværker har haft nogle henvendelser fra nye andelshavere i nybyggerier, der går på, at målerbrønden ikke er placeret hensigtsmæssigt på grunden og at den i nogle tilfælde stikker op over terrænet.

Uanset hvem der har bekostet installeringen, er alle installationer fra stikledningens forlængelse husejers installation og ansvar.

Vipperød Vandværker har en klar interesse i, at installationerne er frostsikret behørigt, og derfor kan man ikke uden videre afkorte “kraven”.

Under opvarmede bygninger er frostfri dybde normalt 0,9 m under terræn. Under fritstående fundamenter er frostfri dybde normalt 1,2 m under terræn.

Hvis husejer mener, at dem man har købt grunden af og/eller dem, der har bygget huset har lavet fejl, må man tage afklaringen med dem.

Grundejerforeningen kan måske hjælpe med at koordinere problemløsningen.
Man kan evt. søge retshjælp via ens husejerforsikring, hvis dette er inkluderet, men det er ikke noget Vipperød Vandværker er involveret i.

Men installationen skal være i orden inden vinteren, så vi undgår frostsprængninger, og det påhviler som sagt husejer at sikre sig dette.

Holbæk Kommune har godkendt Takstbladet for 2022

Kommunen anerkender således principperne bag takstbladet. Kommunen har dog en bemærkning til forsyningsledningsbidraget, som i takstbladet er opgjort som en takst pr. løbende meter. Holbæk Kommune kan ikke godkende et bidrag pr. løbende meter, da kommunen således ikke kender den endelige pris for forbrugerne, og dermed ikke kan afgøre om prisen er i overensstemmelse med bl.a. lighedsprincippet (ens pris for ensartet vandforbrug og ejendomstype). De 1812 kr./m som er anført på takstbladet skal derfor tages som en indikation af prisniveauet, mens det egentlige forsyningsledningsbidrag vil bero på et konkret tilbud for anlæg af forsyningsledning i området, og denne takst skal så godkendes af Holbæk Kommune. Til orientering kan en sådan godkendelse godt tage et par måneder, afhængig af kompleksiteten. For projekter vedrørende tilslutning af enkelte ejendomme tager det typisk noget kortere tid, mens det for større udstykningsprojekter tager længere tid.

Så tag kontakt til VippVand i god tid, så bygge-projekter ikke bliver forsinket af den grund.

På basis af den investeringsplan, der blev godkendt på Generalforsamlingen her i 2022, vurderer Holbæk Kommune, at vandværket overholder ”hvile-i-sig-selv”-princippet.

Information 06 juni 2022

Bestyrelsen har haft et møde med Danske Vandværker, hvorefter det står klart, at der beklageligvis er begået fodfejl fra Bestyrelsen af VippVand AMBA ifm. Bærhave-kvarteret og også omkring Vipperød Bakker:

1.   Kommunen skal godkende alle beløb omkring forsyningsbidrag, der ikke direkte står i takstbladet.
2.   Man kan ikke blande hovedanlægsbidrag (indskuddet for at komme med i VippVand AMBA) sammen med distributionsbidrag (forsyningsbidrag: etablering af nye hovedledninger).

I regnskabet 2021 står noten: “Vandværkets bestyrelse har fået rådgivning fra Danske Vandværker og har meddelt bygherrer, at vandværkets bestyrelse fortsat ser det opkrævede, som det mest fordelagtige for bygherren versus opkrævning efter takstbladet.”

Forløbet har altså ikke efter Bestyrelsens mening medført ekstra udgifter for Bygherre, således at der skulle blive tale om erstatning.

Fremadrettet vil bestyrelsen af VippVand altid bede om en formel godkendelse fra kommunen, før VippVand vil påbegynde etablering af en forsyningsledning.

I større sager kan det aftales, at bygherre står for entreprisen efter forudgående godkendelse fra VippVand og efterfølgende accept af det udførte arbejde.

Bygherre skal i den forbindelse være opmærksom på, at anmodning om nye forsyningsledninger skal fremsendes i så god tid, at Holbæk Kommune kan nå at sagsbehandle anmodningen, så byggeprocessen ikke forsinkes.

Vippvand vil i disse sager fremadrettet opkræve et sagsbehandlingsbidrag på 400 kr/time + moms. Det kan normalt gøres ved mindre sager for ca. 3000 kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af vandmålere 2019

Udskiftning af vandmålere 2019

I 2019 skal der udskiftet vandmåler i Grundejerforening holmehøj og på Ejlstrupvej og skovlyvej.

Husk at kontrollere ventilerne før og efter vandmåleren, så vi kan skifte måleren uden problemer.

Generalforsamling 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 6 marts 2019 kl 19.30 i Lersøcentret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vipperød den 03.12.2018

Generalforsamling 2018

Andelsselskabet Vipperød Vandværker
afholder generalforsamling torsdag d.8 marts 2018 KL. 1900 i Lersøcentret.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vedtægter kan hentes HER eller rekvireres på TLF: 26426047

Dagsorden generalforsamling 2018

Takstblad 2018

Beretning for året 2017

Nyt budget 2018

Med venlig hilsen bestyrelsen

Ny Hjemmeside

Grundet migrering til nyt webhotel er der udfordringer med nuværende
hjemmeside. Ny hjemmeside er etableret i Q1 2018