Takstblad 2020

Alle beløb er excl. moms

Anlægsbidrag består af: Hovedanlægsbidrag i Kr. 6.656,00
Stikledningsbidrag i Kr. 12.017,00
Målerbrønd i kr. 2.225,00
I alt kr. 20.898,00

Hertil kommer ledningsbidrag der fremkommer som projektsum for krævet udvidelse af ledningsnettet divideret med antal ny andelshavere/anparter.

Stikledningsbidraget er indeksreguleret med en stigning på 1,0259 % i forhold til 2019.

Bidraget er fastsat ud fra enfamilieboliger i bymæssig bebyggelse, hvor boligen har egenstikledning.

Forbrugere af andre kategorier vil blive takstfastsat af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde,i overensstemmelse med Miljøstyrelsen vejledning vedrørende vandværkstakster. I øvrigt henvises til vandværkets regulativ §§ 3 og 4 vedrørende forsyning.

Pris pr./m3 til vandværket: 4,75
Fast afgift pr. husstand: kr. 125,00
Vandskat pr./m3 til staten: 6,37

 

Opkrævningsterminer:  Forbrug i.h.t. selvaflæsningskort pr. 31/12, samt forventet årsforbrug opkræves pr. 1/4

 

Gebyrer:  Rykkergebyr (pr. gang) kr. 150,00
  Genåbningsgebyr ved fornyet tilslutning kr.2.000,00
  Udskiftning af måler efter frostsprængning el. lign. kr.1.200,00

 

Ved afbrydelse og genåbning tilkommer, udover gebyret, omkostningerved opgravning, afbrydelse af stikledning, samt udgifter ved fornyettilslutning. Desuden forrentning af det skyldige beløb.

Takstbladet skal i.h.t. gældende lov godkendes af Holbæk kommune

Vipperød, februar 2020

Bestyrelsen

Download printvenligt format her

Der Tages forbehold for skrive og opdaterings fejl. 

Opdateret 2020.03.24