Vedtægter

Navn og hjemsted

§l

Selskabet, der er stiftet den 1. september 2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er “Vipperød Vandværker”. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune.

Formål

§2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte “Regulativ for de private almene Vandværker i Holbæk Kommune”, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

Medlemmer

§3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemmernes rettigheder

§4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Holbæk kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§5

Ethvert medlem indtræder uden videre med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad (herunder betaling af anlægsbidrag) samt nærværende vedtægter.
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.
Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmers bo) forpligtet til at give meddelelse til selskabet. Den nye ejer indtræder i medlemmers forpligtelser over for selskabet og hæfter for samtlige forfaldne ydelser til selskabet.
Såfremt et medlemikke foretager rettidig betaling af en fremsendt faktura, fremsendes en skriftlig rykker med en betalingsfrist på 8 bankdage (hverdage). Såfremt betaling efter modtagelse af 1´ste rykker ikke finder sted, fremsendes rykker nr. 2. Rykker nr. 2 indeholder samtidig varsel om lukning for vandtilførsel efter yderligere 8 dage såfremt betalingen fortsat udebliver. Der gives herudover ikkeyderligere varsler i tilfælde af lukning. Gebyrer pr. rykker samt for lukning og åbning af vandtilførsel fremgår af takstblad. Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Udtræden af selskabet

§6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt ejendommen overføres til andet forsyningsområde, uden at dette skyldes medlemmets forhold, skal der af vandværket foretages det fornødne med henblik på overdragelse af forsyningspligten.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§7

Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer – vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene, herunder prisen for sådanne vandleverancer.

Generalforsamling

§8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokal avis, og på foreningens hjemmeside.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest den 15. januar. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Forslag.
  5. Budget og takstblad for indeværende år forelægges til godkendelse.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 50 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal annonceres med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger

§9

Hvert medlem har én stemme, uanset antallet af ejendomme medlemmet måtte eje. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved skriftlig fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra forslag til vedtægtsændringer som kun kan vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den sidste betingelse opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden to måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelsen

§10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2, 2 og l medlem.
Herudover vælges hvert år l. og 2. suppleant, som tiltræder ved afgang fra bestyrelsen. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Honorarer til bestyrelsen skal fremgå af budgettet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tegningsret

§11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog formandens og mindst 2 medlemmer af bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen foranlediger at der til enhver tid er tegnet en kautionsforsikring på den konstituerede kasserer.

Regnskab

§12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Selskabets midler gøres frugtbringende ved bestyrelsens foranledning, dog ikke ved risikobetonede anbringelser.
Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer, samt en af bestyrelsen antagen revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning

§13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger af forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Ikrafttræden

§14

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den 1. september 2009.
Vedtægterne træder i kraft fra samme dato, og selskabet indtræder fra denne dato i samtlige de rettigheder og forpligtelser som de fusionerede vandværker, Vipperødgårde Vandværk, stiftet 3. maj 1966 og Vipperød Vandforsyning, stiftet den 29 maj 2001 som fusion af “Vipperød Vandværk” (stiftet den 17. februar 1955) og “Ågerup-Arnakke Vandværk” (stiftet 17. Juli 1959), tidligere har varetaget.

_________________ _________________ __________________

_________________ __________________ ___________________

 

Underskrevet af dirigent samt bestyrelsen

Originaludgaven af vedtægterne kan beses ved henvendelse til formanden.